Werkwijze

Na jarenlange ervaring met het oplossen van eenvoudige en complexe vraagstukken omtrent bedrijfsgroei heeft Grow+ een onderbouwd en praktisch 'Groei-accelerator' 4 stappenplan ontwikkeld. Via het Grow+ 4 stappenplan geeft Grow+ antwoord op de volgende vragen:

Grow+ kijkt praktisch naar de stappen en gaat er flexibel mee om. Het stappenplan ondersteunt groei vanuit de bestaande situatie, maar ook groei vanuit nieuwe producten en afzetmogelijkheden. Grow+ werkt adviserend en uitvoerend in nauwe samenwerking met haar klanten.step1

Market-in omgeving analyseVanuit de relevante markten en omgevingsfactoren (klanten, markttrends, marktsegmenten, potentiele groei, toepassingen, concurrentie, etc.) wordt samen met de klant een analyse gemaakt omtrent het krachtenspel waarbinnen de organisatie zich bevindt. Hierbij wordt onder meer gebruik gemaakt van het Five Forces model van Michael Porter.

Porters five forces model

step2

Organisatie analyse

Er wordt een analyse gemaakt van de huidige status van de organisatie, wat er nodig is om de groeimogelijkheden te benutten en wat het verschil is tussen beide.

Enkele vragen, die in deze stap beantwoord worden:

 • Wat maakt de organisatie uniek?
 • Wat zijn de persoonlijke doelen van de ondernemer en wat zijn de doelen van de organisatie?
 • Is er voldoende focus om deze doelen te bereiken? Zijn er teveel verschillende activiteiten?
 • Wat zijn de drempels om het volle potentieel van de onderneming te benutten?
 • Welke aanpassingen zijn nodig?
 • Wat betekent dit voor financiën, verdienmodel, leiderschap, klanten en medewerkers?
 • Welke stappen dienen op korte termijn gezet worden? Welke op langere termijn?

In deze planningsfase wordt onder meer gebruik gemaakt van de SWOT (strengths, weaknesses, opportunitie, threats) analyse met nadruk op de interne organisatie analyse: zwaktes en sterktes van de organisatie. Na deze stap is er voldoende informatie om strategische plannen te maken en bestaande plannen bij te werken:

 • Business plan of bedrijfsplan
 • Financieringsplan
 • Marketing plan
 • Bedrijfsstrategie
 • Visie en missie
 • Product roadmap
Brandenburger new SWOT model

step3

Vaststellen, implementatie en evaluatie nieuwe richting

In deze fase worden de plannen geimplementeerd. Het is van belang om draagvlak te creëren. Daartoe wordt nauw samengewerkt met ondernemers, investeerders, leiding en medewerkers. Zo wordt de betrokkenheid bij onder meer keuze- en prioriteitstelling van de acties en het opzetten van de prestatie-indicatoren (KPI's) gewaarborgd.

Dit is ook de stap die organisaties vaak het moeilijkst vinden. Het roept vragen op, zoals:

Uiteindelijk is iedereen is aan boord en doet mee. De taken worden verdeeld en uitgevoerd. Totdat de juiste richting is ingeslagen en iedereen zijn/haar aangepaste plekje in de organisatie heeft gevonden, vind een iteratieve evaluatie plaats. Tijdens deze evaluatie wordt het proces verbeterd. Het implementeren van de juiste strategie is daarmee niet een statisch maar dynamisch proces.

step4

Borgen van verbeteringen en resultaat

Tijdens de laatste stap vindt consolidatie plaats. De resultaten verbeteren in de tijd. Medewerkers zullen hun eigen potentieel gaan realiseren binnen de verbeterde organisatie. De ondernemer dient vanaf nu het schip op de nieuwe koers te houden. Grow+ kan hierbij ondersteunen met coaching.

Partners

Grow+ werkt samen met diverse professionele partners die ieder een eigen expertise hebben wanneer complementaire ondersteuning nodig is om het gewenste resultaat te bereiken.

© Grow+ | Alle rechten voorbehouden